ดาวน์โหลดเอกสาร

ใบมอบอำนาจ

หนังสือยินยอม

หนังสือรับรองการโอนสิทธิ์

การเตรียมเอกสารสำหรับเลขสลับ เลขทะเบียน

เอกสารสำหรับรถใหม่
(ป้ายแดง)
1

รับเอกสารสำหรับการโอนสิทธิ์ ที่ออกโดย กรมการขนส่งทางบก

ในเขตกรุงเทพมหานคร

 • รับได้ที่กรมการขนส่งทางบก เขตจตุจักร

หรือ รับที่ออฟฟิศของทางเรา

2

ให้ทางเราจัดส่งชุดโอนกรรมสิทธิ์

ในหนังสือการโอนกรรมสิทธิ์เลขหมายทะเบียน

ให้ทำการลงลายมือชื่อในช่องผู้รับโอนกรรมสิทธิ์เลขทะเบียน

นำเอกสารที่ได้

พร้อมกับ

 • หลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของรถ
 • ลงลายมือชื่อ
 • เซ็นสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย

ส่งเอกสารให้กับทางศูนย์รถ หรือตัวแทนจำหน่ายรถ เพื่อที่จะให้ดำเนินการจดทะเบียนให้ถูกต้อง


เอกสารสำหรับรถเก่า
(รถที่มีทะเบียนเดิมอยู่แล้ว)

สำหรับรถที่ยังติดไฟแนนซ์อยู่

1

รับเอกสารสำหรับการโอนสิทธิ์ ที่ออกโดย กรมการขนส่งทางบก

ในเขตกรุงเทพมหานคร

 • รับได้ที่กรมการขนส่งทางบก เขต จตุจักร

หรือ รับที่ออฟฟิศของทางเรา

2

ให้ทางเราจัดส่ง

ต้องมีสมุดเล่มทะเบียนตัวจริง
ซึ่งต้องติดต่อไปทางไฟแนนซ์ ( ในกรณีที่เล่มทะเบียนอยู่ที่ไฟแนนท์)
เพื่อขอให้ส่งสมุดเล่มทะเบียน มาดำเนินการเปลี่ยนเลขทะเบียน

เอกสารที่ต้องใช้
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้ครอบครองรถ ลงลายมือชื่อและรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 2 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้าน ลงลายมือชื่อและรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 2 ชุด
 • หนังสือมอบอำนาจ ในกรณีที่ไม่ได้ดำเนินการเอง หรือ ให้ทางเราดำเนินการให้จำนวน 2 ชุด

สำหรับรถที่ไม่ติดไฟแนนซ์

1

รับเอกสารสำหรับการโอนสิทธิ์ ที่ออกโดย กรมการขนส่งทางบก

ในเขตกรุงเทพมหานคร

 • รับได้ที่กรมการขนส่งทางบก เขต จตุจักร

หรือ รับที่ออฟฟิศของทางเรา

2

ให้ทางเราจัดส่ง

ต้องมีสมุดเล่มทะเบียนตัวจริง

เอกสารที่ต้องใช้
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้ครอบครองรถ ลงลายมือชื่อและรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 2 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้าน ลงลายมือชื่อและรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 2 ชุด
 • หนังสือมอบอำนาจ ในกรณีที่ไม่ได้ดำเนินการเอง หรือ ให้ทางเราดำเนินการให้จำนวน 2 ชุด